Stavební chemie

Pěna DEN BRAVEN Green Line montážní pistolová 750ml Zvětšený

Pěna DEN BRAVEN GREEN LINE montážní pistolová 750ml

T-06426573

Novinka

Pěna DEN BRAVEN Green Line montážní pistolová 750ml
V PROFI provedení pro přesnou a úspornou aplikaci pomocí aplikační pistole. K montáži dveřních zárubní a okenních rámů, vyplňování dutin, montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou, průchodů elektrického vedení.

Výborná tepelná izolace půdních prostor nebo koupelnových va

Více informací

Dostupnost: Skladem

92,56 Kč bez DPH

112,00 Kč s DPH

  Přidat do košíku

Data list

Záruka 24 měsícu

Více informací

Pěna DEN BRAVEN Green Line montážní pistolová 750ml
V PROFI provedení pro přesnou a úspornou aplikaci pomocí aplikační pistole. K montáži dveřních zárubní a okenních rámů, vyplňování dutin, montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou, průchodů elektrického vedení.

Výborná tepelná izolace půdních prostor nebo koupelnových van. Vhodná i pro zvukové izolace. Při požadavku na minimální expanzi pěny použijte Nízkoexpanzní montážní pěnu.

Bezpečnostní upozornění

GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Isokyanáty, difenylmethandiisokyanát, alkany, C14-17, chlor

H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H332

Zdraví škodlivý při vdechování.

H334

Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H351

Podezření na vyvolání rakoviny.

H362

Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.

H373

Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H413

Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103

Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P263

Zabraňte styku během těhotenství/kojení.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P304+P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P410+P412

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

30 další produkt ve stejné kategorii: