Kategorie

1. Reklamace:

Kupující je povinný prohlednout si zboží bezprostředně po jeho převzetí. Jestli je zjištěné mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinný zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Zodpovědnost za poškození v případě přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěné na dobírkovou částku. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodné události s dopravcem zasláno nové zboží nebo vrácení peněz.

 

Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo zjevné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po jeho odhalení, t.j. ihned po prvním použití výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat si záruční podmínky včetně českého / slovenského / anglického návodu k obsluze a následně se těmito informacemi důsledně řídit.


Zákazník je povinen při převzetí výrobku (osobním i neosobním) zkontrolovat kompletnost balení. Při doručení kurýrem musí kupující sepsat reklamační protokol na místě o nekompletnosti balení. Při osobním odběru je kupující povinen zkontrolovat si obsah balení okamžitě, dodatečné reklamace nebudou akceptovány.

 

 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se ani reklamovat. Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

 


V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavků kupujícího buď výměnou zboží, nebo od smlouvy odstoupit.To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv.. zjednání nápravy a to: bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy, náhradním dodáním zboží, odstoupením od smlouvy.Nejprve může spotřebitel požadovat od prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. Na základě tohoto rozhodnutí se bude postupovat dále podle zákona.Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Avšak pokud existuje jiný podnikatel určený k opravě (autorizované středisko), který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližší, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.Pokud je k provedení opravy určena jiná osoba (např. autorizovaný servis), je prodávající povinen přijmout reklamaci. Prodávající je povinen přijmout reklamaci, ale pak ji postoupí autorizovanému středisku. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech na základě vyjádření autorizovaného servisu. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady.2. Reklamace v důsledku nekompletnosti obsahu, záměny a poškození během přepravy:

 

Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost balíku. V případě jeho poškození je nutno na místě sepsat s přepravcem - kurýrní službou - protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud balíček navzdory evidentnímu poškození obalu přeberete, je to na Vaši vlastní odpovědnost, reklamace z tohoto titulu nebudou pozdější uznány.Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Pokud kupující zjistí nekompletnost dodávky, záměnu zboží nebo jakékoliv poškození způsobené přepravou, které se neprojevuje vnějším poškozením balíčku, je povinen reklamaci bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů od převzetí zásilky, uplatnit mailem na adrese klelektronik@klelektronik.cz nebo na telefonním čísle +420728104285, kde se kontaktuje s pracovníkem a dále bude postupovat podle jeho pokynů. Jinak se dodávka považuje za kompletní a bez závad a reklamace z tohoto titulu nebudou akceptovány.3. Reklamace zboží v záruční lhůtě Právo uplatnění reklamace:

 

Na objednané zboží se vztahuje záruka 12-24-36 měsíců (podle druhu zboží) a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě, že se na výrobku vyskytne vada, má kupující právo tuto vadu v záruční době reklamovat. Místo uplatnění reklamace Reklamaci zboží si zákazník uplatňuje u výrobcem autorizovaných servisních partnerů v rámci ČR, jejichž seznam je uveden na zadní straně záručního listu, nebo u prodejce zboží.

 

Způsob a podmínky uplatnění reklamace:a) Reklamovat lze pouze kompletní výrobek s daňovým dokladem a dokladem o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. Kupující je povinen k reklamaci doložit řádně vyplněný záruční list potvrzený prodejcem a reklamovaný výrobek (i v případě, že se jedná o pravděpodobné vadu příslušenství). V případě nesplnění těchto podmínek nelze reklamační proces zahájit, ale pokud kupující i nadále trvá na opravě, postupuje se podle podmínek pro mimo záruční opravy. Kupující je povinen co nejvýstižněji popsat vadu, pro kterou výrobek reklamuje.

 

b) V případě podezření na neoprávněný zásah do přístroje, pokus o poškození záruční plomby, resp. záruční plomby pro zájmy třetích subjektů je prodávající oprávněn opravu odmítnout. Prodávající je rovněž oprávněn odmítnout opravu, pokud má podezření, že byl produkt získán v rozporu s právními předpisy.Odpovědnost prodávajícího.

 

a) Prodávající odpovídá za vady, které má výrobek při převzetí kupujícím i za vady vzniklé při běžném používání po převzetí kupujícím v záruční době, v souladu s návodem k obsluze a charakterem výrobku. Prodávající je povinen na vlastní náklady zajistit odstranění této chyby ovlivňující funkčnost zařízení, která existuje v okamžiku dodání nebo během záruční doby, ať už spočívá v chybě konstrukce, materiálu nebo zpracování.

b) Prodávající neodpovídá za vady způsobené: - chybnou instalací výrobku, - použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze nebo charakterem výrobku - neodbornou instalací, - neodborným nebo neoprávněným zásahem do výrobku - hrubým zacházením s výrobkem, - cizími látkami vniknutím do výrobku , - neodvratnou událostí (živelné pohromy a pod.), - skladováním nebo provozem mimo doporučeného teplotního rozsahu - skladováním nebo provozem výrobku ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí, - mechanickým poškozením nebo opotřebením výrobku, - připojením výrobku na jiné , než je předepsáno napájecí napětí, - spojením výrobku s neoriginálním příslušenstvím, resp. příslušenstvím jiného výrobce.

c) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.Postup uplatnění a řešení reklamace:

 

O reklamaci rozhoduje autorizovaný servis po řádném ověření ihned, ve složitějších případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 kalendářních dnů. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jakoby šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

Lhůty pro uplatnění reklamace.a) Záruční doba na výrobek včetně napájecího zdroje, nabíječky či baterie je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím.

 

b) Do záruční doby se nezapočítává doba od řádného uplatnění a uznání reklamace do dne zaslání opraveného výrobek kupujícímu.

 

c) Pokud není reklamace uplatněna v záruční době, právo z odpovědnosti za vadu zaniká. Toto právo zaniká rovněž v případě, že se jedná o vady výrobku uvedené v bodě 4. b) a c).

 
Postup při řešení reklamace odstranitelné vady:

 

  Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění.


Postup při řešení reklamace neodstranitelné vady:

 

 a) Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

 

b) Při reklamaci vad z opravy má kupující právo na zrušení smlouvy. Totéž právo přísluší u vad odstranitelných, jestliže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže věc řádně užívat.


Postup při zániku práva z odpovědnosti za vadu:

 

 a) Práva z odpovědnosti za vadu věci zaniknou, pokud nebyla uplatněna v záruční lhůtě.

 

b) Práva z odpovědnosti za vadu zaniknou i v případě, že při odborném posouzení vady nebo během opravy výrobku bude zjištěno, že charakter vady je klasifikován podle bodu 4. b) a c).

 

c) V obou případech (9. a) ab)) je kupující povinen uhradit náklady spojené s odborným posouzením vady. Výška je určená platným ceníkem servisního střediska.

 
d) V případě podle bodů 9.a), b) a c) se postupuje podle podmínek pro mimozáruční opravy.

 
e) V případě, že nastanou skutečnosti uvedené v bodech 9. a) ab), autorizovaný servis je povinen kupujícího neprodleně o této věci písemně informovat, předložit mu návrh ceny opravy zjištěné vady a termínu ukončení opravy v případě souhlasu s opravou.

 

f) Kupující je povinen se k tomuto návrhu písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů od jeho doručení.

 

Podmínky pro mimozáruční opravy.

 

Podmínky pro mimo záruční opravu jsou definovány jednotlivými autorizovanými servisními partnery.

 

Reklamační řád je platný od 1.1.2011.

 

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění s tím, že dodavatel má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky (i poštovné a balné při prodeji) nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

 

4. Postup reklamace:

 

Při uplatňování reklamace dodržujte následující postup:

 

Pošlete e-mail (nebo zavolejte) kde uvedete zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do 48 hodin (v pracovní dny) Vám budou zaslány informace o dalším postupu (adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejblíže Vašemu bydlišti nebo jiný postup doporučený naším prodejcem). Případně můžete využít náš reklamační formulář který naleznete zde:

Reklamační formulář
 

Pošlete zboží na určenou adresu spolu s popisem závady, záručním listem a dokladem o koupi. Adresa na zasílání reklamovaného zboží:

KLelektronik.cz

Komenského 387

75301 Hranice na Moravě

Česká republika

TEL: 728104285

NA TUHLE ADRESU ZASÍLEJTE ZBOŽÍ V PŘÍPADĚ REKLAMACE NEBO POZÁRUČNÍHO SERVISU.

 

Pro případnou vadu výrobku jsou u některých výrobků určené autorizované servisy po území celé ČR. Pokud se obrátíte na jeden z autorizovaných servisů, urychlíte tím vyřízení Vaší reklamace.