Kategorie

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

 

Identifikační a kontaktní údaje správce

 

Jméno a příjmení: Miroslav Klvaňa

Sídlo: Nové sady 222, 753 56, Opatovice

IČ: 15518019

DIČ:CZ6208101306

Telefon:728 104 285

E-mail: klelektronik@klelektronik.cz

Kontaktní adresa: Miroslav Klvaňa

 

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

 

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování

objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění

(reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)

2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v

následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR

plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

 

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

 

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím

zpracovatelům/správcům:

a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží,

seznam dopravců je dostupný ZDE, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno,

příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;

b) provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s

nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním

základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný

zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání

dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3

zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém

nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou

adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu

Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných ZDE. Proti zasílání e-mailových dotazníků v

rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších

dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu

dále zasílán.

c) provozovateli portálu zbozi.cz, kterým je Seznam.cz, a.s., za účelem generování a zasílání

dotazníků spokojenosti s nákupem ze strany zákazníka. Právním základem pro zpracování je v tomto

případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve

zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících,

kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách

informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém

obchodu. Provozovatel portálu zbozi.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za

účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek dostupných ZDE. Proti

zasílání e-mailových dotazníků může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků

pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.

d)vydavateli platební karty v případě platby prostřednictvím platební karty, a to za účelem možné

výjimky TRA (Transaction Risk Analysis), která umožňuje jednodušší nákupní proces, a z titulu

oprávněného zájmu prodávajícího na zpracování transakce, přičemž údaje mohou být poskytnuty

v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa, dodací adresa.

 

Doba uložení

 

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky,

vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po

dobu poskytnuté záruky smluvní.

 

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost

uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního

období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2023, musí být faktura

uchována do konce roku 2028). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a

poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž

vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku

2023, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2026). Faktura obsahuje

následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

 

V případě, že je prodávající plátce DPH, pak kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35

zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let

od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, v případě nákupu zboží

v průběhu roku 2023, musí být faktura uchována do konce roku 2033). Daňový doklad obsahuje

následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

 

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

 

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje,

které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto

osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;

b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování

má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení

dle článku 16 GDPR;

c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu

vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění

smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;

d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;

e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;

f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

 

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději

do 20 dnů od obdržení žádosti.

 

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro

ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

 

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně

k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.