Kategorie

Obchodní a dodací podmínky

1. Úvodní ustanovení:

1.1.Tyto obchodní úpdmínky firmy Klvańa Miroslav/KLelektronik/ dále jen prodávající upravují v souladu s ustanovením§ 1751 odst.1 zákona č.89/2012 Sb.,občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy,uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou /kupujícím/ prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2.Obchodní podmínky se nevztahují na případy,kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího , je právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnost

 

2. Objednávka: 

Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení přes e-shop, telefonické, případně e-mailové, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky. Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. Storno objednávky:

3. Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím potvrzení. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být do výše až 50% z celkové ceny zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) Objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd..)

b) Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.


4. Odstoupení od kupní smlouvy - (zásilkový obchod):

  4.1. Kupující v souladu s ustanovením§1829 odst.1občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit,a to do 14 dnů od převzetí zboží.Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
Kontaktujte nás (viz kontakt), že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle č. 5.1.obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší.Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajicímu.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy ,nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

4.2.V případě odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupijícího do 14 dnů od odstoupení kupní smlouvy kupujícím.Peněžní prostředky budou kupujícímu zaslány bezhotovostně na účet nebo složenkou dle domluvy .Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy ,prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve,než mu kupující zboží vrátí.Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil.

4.3.Nárok na úhradu škody  vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostanně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


5. Záloha a platby na účet:

Platbu předem může prodávající požadovat kdykoli při posuzování objednávky. V jednotlivých případech může prodávající přistoupit i k dohodě o záloze na zboží.

Jsme bezpečný obchod.

Při úhradě bankovním převodem je třeba uvádět číslo zálohové faktury jako variabilní symbol.

6. Dodací podmínky:

V případě, že je zboží označeno jako "Skladem", a kupující objednávku vytvoří a následně ji prodávající potvrdí do 13:00 hodiny, má kupující garanci, že prodávající odešle zboží vyexpeduje do 24 hodin. V případě objednání zboží označeného jako "Ověření na prodejně - mail, tel." Vás mailem budeme informovat o délce dodací lhůty.

Prodávající si na službu "Zasíláme do 24 hodin" vyhrazuje právo nesplnit ji v případě, pokud se vyskytnou neočekávané události, nebo události způsobené vyšší mocí, které neumožní splnit podmínky služby.

Místo odběru, resp. zaslání zboží je stanoveno kupujícím při objednávání zboží. Za vyřízení objednávky se považuje převzetí zboží kupujícím. Dopravu na adresu doručení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (doklad o koupi zboží) a návod k použití, případně záruční list.

Kupující je povinen převzít zboží v místě, které uvedl v objednávce. O termínu dodání je povinen prodávající informovat kupujícího buď emailem nebo telefonicky. Pokud kupující zboží odmítne převzít od kurýra nebo bude zapotřebí dodávku opakovat více než 2 X z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v objednávce, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující.

Osobní odběr:

Zákazník má možnost objednáné zboží přes eshop si osobně vyzvednou na adrese Komenského 387,Hranice.Zákazník bude informován SMS zprávou nebo telefonicky o vyzvednutí objednaného zboží.

Platba při převzetí zboží pouze hotovost,/nelze hradit kartou přes bankovní terminály/.

 


7. Možnosti plateb a způsobů přepravy:

Jak zaplatit za zboží:

Vyberte si způsob platby, který vám nejvíce vyhovuje. V závislosti na zvoleném způsobu platby a dostupnosti zboží vám objednané zboží doručíme v termínu do 24 hodin od potvrzení vydání objednávky.

Za zboží objednané u nás můžete zaplatit několika způsoby:

• Úhrada bankovním převodem

Platbu předem proveďte na základě zálohové faktury, kterou vám zašleme po vytvoření Vaší objednávky. Nezapomeňte uvést jako variabilní symbol číslo zálohové faktury. V případě platby bankou předem uhraďte částku, která je uvedena v objednávce i s přepravním poplatkem na účet KB a.s., číslo účtu: 506142831/0100. Ceny za přepravu jsou jednotné pro území České republiky. Zboží Vám bude doručeno přímo na dodací adresu.

• Dobírkou - (Přeprava zajištěna Českou poštou nebo kurýrní společností)

Při platbě na dobírku, platbu uhradíte při převzetí zboží na pobočce České pošty, nebo přímo kurýrovi, záleží na zvoleném způsobu dopravy. K vaší objednávce bude připočtena částka za platbu na dobírku dle našeho aktuálního ceníku.

Zákazník je povinen překontrolovat a převzít zásilku pouze pokud není nijak poškozen vnější obal. V případě poškození obalu, zboží můžete převzít, ale je nutno uvést výhrady do přepravního listu. Okamžitě po převzetí zásilky zboží prohlédněte a zkontrolujte kompletnost balení, v případě poškození zboží nebo neúplnosti zásilky tuto skutečnost nahlaste na našich telefonních číslech nebo emailové adrese. Na reklamace mechanického poškození výrobku, případně neúplnost zásilky po podpisu přepravního listu, které nebudou nahlášeny ihned, nejpozději do 12 hodin nebude brán zřetel vzhledem k přepravní podmínky přepravce!

Při objednávce do zahraničí - prodávající vypočítá poštovné individuálně, dle hmotnosti zásilky a státu, do kterého zásilku posílá. Při zásilce do zahraničí za zboží objednané u nás můžete zaplatit:

  • Úhradou bankovním převodem

Když se rozhodnete nakoupit v našem internetovém obchodě více kusů z jednoho produktu, nabízíme Vám jejich za výhodnější ceny. Dohoda je individuální v závislosti na množství zakoupených kusů, jakož i od dodacích podmínek.
8. Práva z vadného plnění

8.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy/zejména ustanoveními §1914 až 1925,§2099 až1217 a §2161 až2174 občanského zákoníku/.

8.2.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době kdy kupující zboží převzal:

-má zboží vlastnosti,které si strany ujednaly, a chybí li ujednání, má takové vlastnosti,které prodávající nebo výrobce popsal nebo , které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

se zboží hodí k účelu,který pro jeho použítí prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto bruhu obvykle používá

-zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,byla li jakost nebo provedené určenopodle smluveného vzorku nebo předlohy

-zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

8.3.Práva z  vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajicího na adrese jeho provozovny.Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik,kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.4.Zákonem daná záruční lhůta je 24 měsíců.9. Závěrečná ustanovení:

Kupující souhlasí s úpravou objednávky v souladu s obchodními podmínkami prodávajícího.

Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona o elektronickém obchodu, Zákona o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele, Zákona o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. "Ve znění pozdějších zákonných úprav. Případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. Klelektronik.cz si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit kdykoliv, pokud si to bude vyžadovat změna obchodní politiky nebo zákonů.

V případě jakýchkoliv informací, napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře, na skype, email, případně telefonicky na uvedené číslo v kontaktech.